Get Adobe Flash player

Sonda

Czy Twoim zdaniem obecność ludzi młodych w polityce i samorządzie jest potrzebna?
 

 

 

W Płocku o młodzieżowych radach miast

W dniu 27 lutego w sali konferencyjnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku obyła się konferencja naukowa pt. "Młodzieżowe rady miasta i gmin - organizacja i działanie". Organizatorem było Koło Naukowe IUS Publicum Wydziału Administracji, którego członkiem jest nasz Skarbnik Regionu Mazowsze S"MD" Krzysztof Rygier (Koło w Gostyninie).

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Julia Pitera, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Michał Twardy, Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i były senator, a obecnie ekspert ds. środków unijnych  Eryk Smulewicz.

Podczas konferencji dyskutowano na temat współczesnych zasad i norm prawnych w zakresie powoływania młodzieżowych rad, sposobie ich finansowania, a także poruszono problemy młodych ludzi. Głos w dyskusji zabrali zarówno zaproszeni goście, eksperci, elita naukowa, jak i sama młodzież i studenci.

 

 

Referat

mgr Krzysztof Rygier

Koło naukowe IUS Publicum


Rola młodego człowieka i jego wpływ na życie społeczno – polityczne w środowisku lokalnym


Wy młodzi jesteście solą tej ziemi, przyszłość Polski musi od was zależeć to jest wasze być i mieć”- Jan Paweł II

We współczesnym świecie spotkamy się z różnymi problemami, czasami są one większe i mniejsze ale istnieją. Chciałbym w swoim referacie skupić się na trzech aspektach. Po pierwsze młodych ludzi i ich roli jaką pełnią w społeczeństwie obywatelskim, po drugie omówić krótko aspekt społeczno- polityczny w znaczeniu lokalnym i ogólnopolskim oraz dokonać analizy roli młodego człowieka w jego małej Ojczyźnie.

1. Młodzież, a polityka

Pojęcie "młodzież" możemy określić jako pewną grupę ludzi, która osiągnęła stadium dojrzałości, ale opiekę nad nim sprawują rodzice. W psychologii przyjmuje się, że jest to grupa wiekowa między 11-19 rokiem życia, zaś powyżej tej granicy mówimy już o młodym człowieku[1]. Bardzo często używamy do ludzi młodych właśnie pojęcie młodzieży. Oczywiście istnieje dość spora różnica w definicjach obu pojęć Nie mniej jednak można przyjąć założenie, że stosujemy oba pojęcia zamiennie celem uproszczenia.

Obecne pokolenie młodzieży wykształciło się w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce, jak miała miejsce po 1989 r. W tym okresie przemian społeczno-gospodarczych, dokonał się swego rodzaju chaos polityczny oraz wyniknęły niejasności ideologiczne, kolejne zmiany rządów, wstrzymywania i przyspieszania reform, kolejnych deklaracji, czyli w okolicznościach niezbyt zrozumiałych dla młodych ludzi. Dlatego też oni sami znaleźli się w próżni. I w tę oto nicość wkrada się nowy kolorowy świat[2]. Dziś radio rozbrzmi polifonią nowych stacji, a w kioskach brakuje miejsca dla wszystkich kolorowych czasopism, a ilość kanałów i zmiany w telewizji umożliwiają oglądanie wszystkiego bez wychodzenia z domu. Młodzi ludzie dostają zawrotu głowy i przyjmują wszystko tak, jak im się poda. Świat podąża za nowymi technologiami, tak samo robi młodzież, chce być na topie, dlatego wyjeżdża poza granicę swojego kraju, czy miasta po to by nie tylko zdobyć wiedzę, ale by pracować. Powstaje pytanie jaką rolę pełni młodzież, pełnią młodzi ludzie w odniesieniu do polityki. Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba wyjaśnić pojęcie polityki.

Pojęcie polityki jest określane jako sztuka rządzenia państwem, której celem jest dobro społeczne. Ponadto polityka to także dążenie do władzy lub też wywieranie wpływu na podział władzy[3]. Zdaniem Henryka Murzyńskiego „polityka jest tworem człowieka uspołecznionego, a jej źródłem jest sam człowiek”[4]. Mówiąc znacznie szerzej „polityka to pewna działalność, która polega na przezwyciężaniu sprzeczności interesów i uzgodnieniu grup społecznych za pomocą perswazji, manipulacji, przymusu, przemocy, negocjacji. Ma za zadanie służyć w kształtowaniu ładu społecznego korzystnego dla tych grup społecznych stosownie do ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów[5]. Z pojęciem polityki wiąże się także pojęcie samego polityka. Polityk to ktoś, kto sprawuje władzę, uprawia politykę. A zatem odpowiadając na wcześniej postawione pytanie można powiedzieć, że młodzież dąży w pewien sposób do harmonii, dobra i piękna. Nie toleruje się kłamstwa i obłudy, o czym świadczą liczne badania naukowe przeprowadzane przez naukowców z Polski na grupach młodych ludzi zarówno w wieku 11-19 lat, jak i 20- 25. Sam również w marcu 2010 na potrzeby mojej pracy licencjackiej robiłem badania na 100 – osobowej grupie młodzieży, powtórzyłem je ponownie w 2011 i 2012, wyniki były praktycznie identyczne na 100 ankiet 97% ankietowanych młodych ludzi nie chce swej przyszłości wiązać z polityką. Czym jest to spowodowane. Myślę, że chodzi oto, że młodzież potrzebuje akceptacji, zainteresowania i próby docenienia. Sztuka bycia politykiem to nie lada wyzwanie, to służba i pewna umiejętność współpracy, zwłaszcza z młodym człowiekiem, gdyż dzisiejszy świat wymaga połączenia młodości z rozumem mędrca, powoływania ekspertów, i odpowiednich osób na odpowiednie funkcje i stanowiska, odejście od fali nepotyzmu i „kolesiostwa”, a skupienie się na tym czym się zajmuje młodzież, co robi. Brak zaufania młodych ludzi do polityków w sensu stricto oraz władzy lokalnej wynika z przede wszystkim z dwóch rzeczy pustych obietnic, po drugie niekonsekwencji w działaniu samych polityków różnych szczebli. Oczywiście należy pamiętać, że młodzież nie jest do końca taka święta, jakby się wszystkim wydawało. Przykładem są różnego rodzaju patologie i nałogi np. papierosy, alkohol czy narkotyki, środki odurzające. Istnieją co prawda ograniczenia prawne w tym zakresie, ale praktyka pokazuje, zwłaszcza na małym terenie, czy w małej miejscowości, że tego typu zachowania są tolerowane z różnych powodów. Pytanie czy tak musi być?

2. Analiza współczesnej sytuacji społeczno- politycznej.

Obecna sytuacja polityczna i społeczna naszego kraju jest bardzo trudna. Po pierwsze mamy do czynienia z sytuacją gdy zasady i reguły demokracji zostają wprowadzone po doświadczeniach socjalizmu, po drugie demontaż struktury sumienia, który przejawia się w obecnym dyskursie społeczno- politycznym, jaki obserwujemy na scenie politycznej. Ciągłe rozgrywki między partyjne, kłótnie na posiedzeniach Sejmowych i w sejmowych kuluarach, bezpardonowa walka mówiąc językiem politologicznym o stołki.

To wpływa na zachowanie społeczeństwa i budzi w nim wątpliwości. Pytanie co dalej. Dziś społeczeństwo zmaga się z problemem bezrobocia, które jest z roku na rok coraz wyższe, braku aktywności młodzieży w ich środowisku lokalnym. Dotyka to wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy po skończeniu studiów nie mogą znaleźć pracy w swoim zawodzie, pytanie kolejne co robić, jak przeciwdziałać temu zjawisku. W moim przekonaniu należałoby po pierwsze zmniejszyć liczbę etatów w administracji, szczególnie tej administracji biurowej, po drugie ograniczyć wydatki na pensje urzędnicze np. urzędników pracujących w urzędach pracy, które nie spełniają w sposób istotny swej podstawowej funkcji, po trzecie starać się dostosować oferty pracy do potrzeb rynku, gdyż jak pokazuje praktyka w urzędzie pracuje pani z wykształceniem np. pedagogicznym, albo osoba która mimo posiadanego wymaganego wykształcenia, nie potrafi np. napisać prostego pisma. To przykre, ale tak. Oczywiście ktoś powie dziś dobrą pracę otrzymam jeśli mam dobre kontakty i tzw. plecy i będzie miał rację, z tymże nawet jeśli otrzyma pracę po tzw. znajomości to bardzo szybko może ją stracić chociażby np. poprzez kłótnie z tą osobą, a ta osoba w ramach rewanżu lub rozgrywki będzie próbowała cię zniszczyć. To proszę Państwa tylko nieliczne przykłady zachowań, jakie mają miejsce w naszym społeczeństwie, Bardzo często do tego typu działań wykorzystywany jest Internet, można powiedzieć że stał się on „bronią masowego rażenia”, w komunikacji międzyludzkiej. Mam tu na myśli liczne portale społecznościowe, które są wykorzystywane do prowadzenia czarnego PR-u. Widać to doskonale w komentarzach przy danych artykułach, gdzie internauci mają bardzo często niepohamowany język, który obraża i narusza prawo godności osobistej. Oczywiście krytyka jest potrzebna każdemu, jednak Internet nie jest miejscem do kłótni, czy obrażania ludzi, bo umiejętność krytykowania musi mieć odzwierciedlenie merytoryczne i odpowiednią argumentację. Ten problem dotyczy zarówno młodego pokolenia, jak starszego.

3. Rola młodego człowieka w jego środowisku lokalnym

Przenieśmy teraz wyżej omawiane kwestie na forum praktyki w regionalnej i lokalnej, jak to wygląda. Otóż jak radzą sobie z tymi sprawami jednostki samorządu terytorialnego w naszym regionie, w naszym środowisku, jaką rolę pełnią młodzi ludzie czy są aktywni czy bierni, jak do tego faktu odnoszą się władze samorządowe w danej części regionu.

Swoje dywagacje chciałbym rozpocząć o słów Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który w jednym ze swoich listów napisał „bardzo chciałbym, aby zaangażowanie mieszkańców w życie lokalne wspólnot i podejmowanie odpowiedzialności za wspólne działania były traktowane jako wyraz współczesnego patriotyzmu(…). gdyż to władze lokalne odpowiadają za stan jaki panuje w ich środowiskach w tym także skali bezrobocia[6]. Jak zatem odnieść słowa Prezydenta RP do praktyki, otóż myślę, że bardzo prosto. Jako bardzo dobry przykład współpracy władzy lokalnej z mieszkańcami podam dwie gminy jedną z powiatu płockiego, drugą z okręgu płocko- ciechanowskiego. Jeśli chodzi o pierwszą jest to moja rodzima gmina Słupno, uznawana przez wielu za najlepszą gminę w powiecie płockim i na Mazowszu, a zajmująca bardzo wysokie miejsce w skali kraju.. Te fakty mówią same za siebie, ale jako dla przykładu kilka faktów:  Gmina wspiera młode talenty i bardzo chętnie podejmuje działania mające na celu aktywnego wspierania dzieci i młodzieży w wielu dziedzinach np. muzyce, sporcie, kulturze. Przykładem są: Nagrody i wysokie miejsca Zespołu Hopsy ze SP w Święcieńcu w konkursach piosenki, wysokie miejsca w turniejach piłki siatkowej Klubu GKS Słupno. Gmina uczestniczy także w corocznym Mazowieckim Turnieju Miast i Gmin w Bodzanowie, otwarcie orlika w Liszynie, czy Gminnego ośrodka kultury. Ponadto jej działania skupiają się także na promocji własnego regionu, m.in. poprzez wydawanie biuletynu informacyjnego Głos Słupna, coroczny Festyn i zawody strażackie w Wykowie, biegi rekreacyjne promujące sport i ogólnopolską akcję „Polska Biega”. Do tego należy dodać, tak że skupienie uwagi na ludziach starszych. W ramach projektu unijnego uczestnicy mogą korzystać także z różnego rodzaju zajęć o charakterze zarówno fizycznym, jak i umysłowym, warto wymienić tu pracownie tj. krawiecko-gobeliniarska, artystyczna, stolarsko-wikliniarska, kulinarna. Ponadto dzięki współpracy gminy i GOPS prowadzone są zajęcia i treningi z zakresu Silwoterapii( pielęgnacja roślin doniczkowych, ogrodu czy uprawa warzyw w domowym warzywniaku), Dramatoterapii (udział w teatrze integracyjnym  „A było to tak” we współpracy z płockim Teatrem Dramatycznym, w ramach projektu „Aktywnej przez życie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS; Jak podkreśla Anna Kowalczyk Instruktor terapii zajęciowej „każdy z uczestników udoskonala tym samym swoje umiejętności społeczne i interpersonalne poprzez nawiązywanie kontaktów z innymi środowiskami, obcowania z kulturą, spędzania w sposób aktywny życia w środowisku lokalnym[7].

Ponadto Gmina Słupno została laureatem Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w roku 2012 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska, wśród gmin wiejskich na Mazowszu, gdzie zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, a jedenaste w skali całego kraju. „Po raz kolejny zostaliśmy liderem w rankingu Rzeczpospolitej. Zostaliśmy uhonorowani za to, że gmina prężnie się rozwija, jakość życia mieszkańców wzrasta, a to wszystko dzieje się przy zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego”.- mówił na gali rozdania nagród wójt Gminy Stefan Jakubowski. W rankingu brane były pod uwagę dane pochodzące z Ministerstwa Finansów dotyczące finansów jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu niezależna kapituła mogła wyłonić najlepsze miasta i gminy[8].

Drugą gminą jest gmina Sierpc, obchodząca w roku ubiegłym swój jubileusz 20- lecia jej funkcjonowania. Podobnie jak Słupno jest bardzo prężnie działającą gminą. W roku 2011 otrzymała statuetkę i certyfikat w Plebiscycie Euro-Gmina, Euro- Powiat, Euro- Partner. Dokument ten wskazuje, że Gmina Sierpc spełnia wymagania najlepszych Gmin Unii Europejskiej i daje możliwość używania znaku i nazwy Euro- Gmina, co możemy zauważyć w wielu aspektach odwiedzając Sierpc. Młodzież i dzieci mają możliwość m.in. korzystania z kompleksu sportowego w Białyszewie, Goleszynie, a także uczestnictwa w wielu imprezach m.in. biesiadzie jeździeckiej, czy Europejski Tydzień Sportu[9].

Myślę, że  powyższe przykłady świadczą o tym, że wszystko tak naprawdę zależy od podejścia do problemu władz, umiejętności rozmowy z młodzieżą, ich wspierania i doceniania, bez tego nie ma możliwości działania młodych ludzi w środowisku lokalnym. A jak na tym tle wypada Płock. Powiem szczerze jak wielu ludzi, tak wiele opinii i dobrych i złych. Wielu osobom Płock kojarzy się zazwyczaj z ORLEN i PERN, gdyż to te dwie firmy są największe i wnoszą najwięcej dla Płocka. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw trzeba stwierdzić, że Płock, a właściwie jego potencjał nie jest do końca wykorzystywany albo wykorzystywany w sposób niewłaściwy. Jest to konkretnie widocznie na rynku pracy, sposobie zarządzania, zatrudniania osób na danym stanowisku, problem polega na tym, że brakuje ekspertów, związanych z konkretną branżą, również młodych ludzi, którzy nie chcą działać dla środowiska lokalnego. Dotyczy to też inwestycji. Dobrym przykładem stają się słowa profesora Jerzego Haussnera: „Jak dziś zatem rozmawia się z zarządcami firm, członkami zarządów i pyta się, a jak panowie będziecie wynagradzani w kolejnym roku, w którym jak wiadomo nie będzie dobrego wyniku finansowego - teraz będziemy rozliczani za koszty, nie za wyniki tylko za koszty - to znaczy ile ludzi zwolnimy, ilu ludziom obniżymy wynagrodzenia i tak na swoje wyjdziemy. Będziemy wynagradzani za koszty, a nie za wyniki.[10]

Jaka zatem byłaby odpowiedź młodych ludzi na pytanie w stylu: czy chciałbyś mieszkać w Płocku, pracować. Dla przykładu wypowiedź jednej z płocczanek Sylwii Targaszewskiej : „Z Płocka wyjechałam cztery lata temu, zaraz po maturze, żeby studiować wymarzone kulturoznawstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, które skończę za rok. Po drodze zaczęłam jeszcze filologię polską, przez prawie dwa lata byłam związana z Klubem Krytyki Politycznej, teraz z Pracownią Krytyki Kultury UMK. Wyjechałam głównie dlatego, że w Płocku nie widziałam dla siebie odpowiedniego kierunku ani uczelni na wysokim poziomie. Dokonując wyboru, kierowałam się tym, co chcę robić, a nie "po czym będzie praca". W Płocku nie miałabym możliwości uczestniczyć w tylu wystawach, wydarzeniach, spotkaniach, dyskusjach. Nie zobaczyłabym ciekawych filmów w kinach studyjnych. Nie poznałabym, co znaczy życie na (dobrym!) uniwersytecie. Jeśli dziś ktoś miałby mnie zapytać, czy chcę wracać, od razu odpowiem, że nie.

Nie dlatego, że Płock to małe miasto, prowincjonalne, jak to określa wielu mieszkańców. Toruń też jest niewielki, wszyscy się tu znają, w klubach, barach, kinach, na wydziałach cały czas przewijają się znajome twarze. Jednak Toruń ma coś, czego brakuje w Płocku - atmosferę i energię młodych ludzi. W tym mieście łatwiej uwierzyć, że się nam uda”[11].

Ta i inne opinie młodych ludzi świadczą o tym, że młody człowiek oraz młodzież nie chcą wiązać swojej przyszłości z Płockiem. Jest to przykre i tego typu opinie napawają smutkiem, ale niestety prawda jest bolesna. Istnieje zatem potrzeba by próbować nakłaniać młodych ludzi do pozostania w Płocku, szukania autorytetów i osób chętnych do współpracy z młodymi ludźmi, bo za kilka lat nie będzie z kim rozmawiać i po co rozmawiać. Pocieszające jest jedynie to, że istnieją małe grupy ludzi młodych i młodzieży działających w różnych organizacjach, jednakże jest to zaledwie niespełna 10% młodych ludzi. Dlatego to od podejścia władzy zależy w jakim kierunku będzie można kształtować młode pokolenie, bo nie może to być „gra do jednej bramki”, ale musi to być współpraca, połączenie młodości z rozumem mędrca, doświadczenia ze świeżością umysłową, odejście od rutyny, spojrzenia na świat przez pryzmat młodego człowieka i próba współpracy z nim dla dobra swojej małej Ojczyzny, tak jak to robi wskazana wcześniej Gmina Słupno i Gmina Sierpc.

4. Podsumowanie.

Podsumowując, że młodzież oraz młodzi ludzie wpływają w bardzo dużym stopniu na środowisko swojego regionu, swojej małej Ojczyzny. Młody wiek, zaangażowanie, ambitność, dynamizm i indywidualność pozwala mieć nadzieję, na to, że w przyszłości to oni będą ekspertami i osobami pełniącymi poważne funkcje, niemniej jednak to od władzy zwłaszcza tej lokalnej zależeć będzie przyszłość młodzieży i młodych ludzi, w jaki sposób ją do siebie przekona. Ponadto sytuacja na arenie politycznej powinna ulec przemianie, by wyeliminować z dyskursu politycznego język agresji i kłótni, bo wzajemnym siebie opluwaniem i oskarżaniem niczego nie uda się zmienić i ulepszyć, natomiast do tego musi się zmienić myślenie i mentalność ludzka, bo jeśli władza polega tylko i wyłącznie na zaspokajaniu własnego „ja” to nie jest władzą w myśl definicji zarówno prawnej, jak i z punktu widzenia etycznego, o którym większość polityków różnego szczebla zapomina.

Cytując słowa polskiej piosenki Anny Jantar : To co mam, to radość najpiękniejszych lat, to co mam, to serce które jeszcze na wszystko stać, to co mam, to młodość której nie potrafię kryć, to wiara, że naprawdę umiem żyć”

 

Bibliografia:

 1. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.
 2. Encyklopedia PWN, Warszawa 1999.
 3. M. Jędrzejewski, młodzież, a subkultury 1999
 4. Kowalczyk, Nasz drugi dom [w:] Głos Słupna, nr 17 październik z 2009 r.
 5. List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 27 kwietnia 2012
 6. J. Murzyński, Marketing polityczny, Warszawa 1999
 7. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Warszawa 1998
 8. K..A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Polityka, a społeczeństwo, Warszawa 2007
 9. XX- lecie Gminy Sierpc, Urząd Gminy w Sierpcu, Sierpc 2012
 10. Laureaci konkursu najlepsza gmina z dnia 16 lipca 2012, http://www.slupno.eu/index.php/pl/the-news/396-gmina-supno-laureatem-rankingu-samorzdow-rzeczpospolitej-w-roku-2012-w-kategorii-najlepsza-gmina-wiejska
 11. Gazeta Wyborcza Płock: W płocku brakuje energii ludzi młodych z dnia 17.10. 2012 r. godz. 17.26
 12. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę i polskie przedsiębiorstwa- Wykład prof. Jerzego Hausnera, http://www.spoldzielnie.org.pl/node/563

 


[1] Encyklopedia PWN, Warszawa 1999.

[2]M. Jędrzejewski, młodzież, a subkultury 1999, s. 32.

[3] M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, s. 8

[4] J. Murzyński, Marketing polityczny, Warszawa 1999, s. 19

[5] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Polityka, a społeczeństwo, Warszawa 2007, s. 41

[6] List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 27 kwietnia 2012

[7] A. Kowalczyk, Nasz drugi dom [w:] Głos Słupna, nr 17 październik z 2009 r.

[8] Laureaci konkursu najlepsza gmina z dnia 16 lipca 2012, http://www.slupno.eu/index.php/pl/the-news/396-gmina-supno-laureatem-rankingu-samorzdow-rzeczpospolitej-w-roku-2012-w-kategorii-najlepsza-gmina-wiejska artykuł z dnia 31 lipca 2012 z godz. 5.26.

[9] XX- lecie Gminy Sierpc, Urząd Gminy w Sierpcu, Sierpc 2012, s. 11, 58, 60

[10] Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę i polskie przedsiębiorstwa

Wykład prof. Jerzego Hausnera, http://www.spoldzielnie.org.pl/node/563.

[11] Cytat za: artykuł Gazeta wyborcza Płock: W Płocku brakuje energii ludzi młodych z dnia 17.10. 2012 r. godz. 17.26